CLÀUSULA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL


En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, totes les dades personals facilitades pels participants al Premi passaran a formar part dels nostres fitxers, degudament registrats, titularitat de la FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ (FCRi), amb la finalitat de gestionar la seva participació en aquesta edició del premi.
Així mateix, les dades personals dels guanyadors, amb inclusió expressa de les imatges preses a l’acte de lliurament del premi, s’utilitzaran per a fer difusió de l’activitat, podran ser publicades a la pàgina web de les entitats organitzadores i col•laboradores i a les seves xarxes socials amb la finalitat de donar publicitat a l’esdeveniment, així com també a diversos mitjans de comunicació.
Els guanyadors es comprometen a acceptar la promoció mediàtica.
Les imatges que els guanyadors pugin a les xarxes poden ser utilitzades pels organitzadors, com a element de difusió, per realitzar una exposició o qualsevol activitat que sigui d’interès per als organitzadors.

Els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades mitjançant un escrit adreçat a FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ, passeig Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona o en la següent adreça electrònica pnr@fundaciorecerca.cat, incloent-hi, el nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, còpia DNI i dret exercitat.

La participació en aquest Premi suposa la plena acceptació d’aquestes bases.